2021 | SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
» 2021

2021

Bil.
Perkara
Siri dan Tarikh Mesyuarat
Catatan
Pautan dokumen kelulusan (Kegunaan PTJ)
JKPSU
Senat
JPU
JKTK
LPU
1
Cadangan Pengecualian Dan Pemberian Insentif / Pengurangan Bayaran Balik Tuntutan Gantirugi Pecah Kontrak Penerima Fellowship Penyelidik Siswazah (GRF)
- -
JPU 750.05 (b)(2) pada 24 Mac 2021
Minit 2/3(2021) pada 30 November 2021
-
 
LPU bersetuju meluluskan pengecualian bayaran balik tuntutan gantirugi pecah kontrak GRF kepada pelajar Master yang berjaya menghasilkan penerbitan dalam tempoh setahun selepas disahkan bergraduat oleh Senat

 

-
2
Cadangan Jumlah minimum dan maksimum patah perkataan dalam penulisan tesis pelajar PhD dan Master Secara Penyelidikan di UPM
Minit JKPSU 469.16 pada 25 November 2021
Minit Senat 698.02 (a) pada 9 Disember 2021
-
-
-
 
Senat bersetuju meluluskan bil. minimum dan maksimum patah perkataan sebagaimana berikut berkuatkuasa mulai Semester Kedua 2021/20222:
PhD - Minimum: 20,000 (~70 m/s) / Maksimum: 100,000 (~330 m/s)
Master - Minimum: 12,000 (~40 m/s) / Maksimum: 50,000 (~170 m/s)
Bilangan patah perkataan ini adalah kekal pengiraannya seperti mana tesis asal UPM yang bermula dari bab pengenalan (introduction) sehingga rujukan/bibliografi (references/bibliography), dan tidak termasuk senarai lampiran (appendices) dan tables/figures, dan ianya hanya melibatkan tesis semasa proses penghantaran tesis untuk peperiksaan.

 

 Pautan dokumen
3
Cadangan Mengekalkan Penerimaan Hak Cipta (Copyright), Rekabentuk Perindustrian (Industrial Design) dan Printed Circuit Board/Layout-Designs of Integrated Circuits sebagai Setara dengan Penerbitan Jurnal dan Pemfailan Paten untuk Memenuhi Keperluan Bergraduat
Minit JKPSU 467.18 pada 30 September 2021
Minit Senat 696.18 pada 14 Oktober 2021
-
-
-
Senat bersetuju meluluskan cadangan mengekalkan penerimaan Hak Cipta (Copyright), Rekabentuk Perindustrian (Industrial Design) dan Printed Circuit Board/Layout-Designs of Integrated Circuits sebagai setara dengan penerbitan jurnal dan pemfailan paten untuk memenuhi keperluan bergraduat.
Pautan Dokumen
4
Cadangan Panduan Pelaksanaan Kursus Prasyarat bagi Calon Pelajar Bukan dalam Bidang di Peringkat Universiti Putra Malaysia Berdasarkan Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua (MQA 2021)
Minit 467.19 pada 30 September 2021
Minit Senat 696.19 pada 14 Oktober 2021
-
-
-
Senat bersetuju meluluskan cadangan panduan pelaksanaan kursus prasyarat bagi calon pelajar bukan dalam bidang di peringkat Universiti Putra Malaysia berdasarkan Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua (MQA 2021) berkuatkuasa mulai kemasukan Semester Kedua 2021/2022.
Pautan Dokumen
5
Cadangan Pindaan Syarat Kelayakan Masuk ke Program Siswazah di UPM Berdasarkan SMDD 2.0
Minit 468.15 pada 1 November 2021
Minit Senat 697.11 pada 11 November 2021
-
-
-
 
Senat bersetuju meluluskan cadangan pindaan syarat kelayakan masuk ke program siswazah di Universiti Putra Malaysia berdasarkan Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua (MQA 2021) sepertimana yang dinyatakan pada perenggan (d) di atas dan cadangan pindaan syarat kelayakan masuk berkenaan adalah berkuatkuasa serta merta untuk penilaian kemasukan ke Semester pada tahun 2022 (Semester Kedua 2021/2022, Trimester Ketiga 2021/2022 dan Sesi Pertama 2022/2023).

 

Pautan Dokumen
6
 
Cadangan Memberi Pilihan kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk Menentukan Keperluan Melantik atau Tidak Penolong Pengerusi bagi Pelaksanaan Peperiksaan Akhir (Viva Voce) Pelajar Siswazah

 

Minit JKPSU 464.23 pada 28 Jun 2021
Minit Senat 691.08 pada 8 Julai 2021
-
-
-
Senat bersetuju meluluskan cadangan memberi pilihan kepada PTJ untuk menentukan keperluan melantik atau tidak Penolong Pengerusi bergantung kepada bilangan pensyarah kanan yang ada dan juga bidang pengajian pelajar dan pelaksanaan perkara ini berkuat kuasa serta merta.
Pautan Dokumen
7
Penambahbaikan Pengurusan Peperiksaan Akhir (Viva Voce): Pelaksanaan Sesi Viva Voce Dalam Talian Secara Berterusan dan Keperluan Kehadiran Pemeriksa Luar - Cadangan Agar Sesi Viva Voce Dirakam bagi Kes ‘Re-submission’ atau Tesis Ditolak Sama Ada Secara dalam Talian atau Secara Bersemuka
-
Minit Senat 689.02(c) pada 6 Mei 2021 (berkait dengan Minit Senat 688.11)
-
-
-
Senat tidak bersetuju dengan cadangan supaya sesi viva voce dirakam bagi kes 're-submission' atau 'tesis ditolak' sama ada secara dalam talian atau secara bersemuka dan meminta agar Jawatankuasa Bebas diwujudkan sekiranya terdapat sebarang isu berkaitan yang perlu diselesaikan.
Pautan Dokumen
8
Penambahbaikan Pengurusan Peperiksaan Akhir (Viva Voce): Pelaksanaan Sesi Viva Voce Dalam Talian Secara Berterusan dan Keperluan Kehadiran Pemeriksa Luar
Minit JKPSU 459.03(a) pada 2 Februari 2021
Minit Senat 688.11 pada 8 April 2021
-
-
-
Senat bersetuju meluluskan penambahbaikan pengurusan peperiksaan akhir (viva voce) pelajar PhD dan Master Secara Penyelidikan, iaitu meneruskan pelaksanaan sesi viva voce secara dalam talian dan keperluan kehadiran Pemeriksa Luar.
Pautan Dokumen
9
Cadangan Pindaan Kaedah Pelaksanaan Program Master dan
PhD Secara Industri di Universiti Putra Malaysia Berdasarkan
MQA Standard Master’s and Doctoral Degree 2021
Minit JKPSU 465.18 pada 29 Julai 2021
Minit Senat 693.03 pada 12 Ogos 2021
-
-
-
 
Senat bersetuju meluluskan secara prinsip cadangan pindaan kaedah pelaksanaan Program Master dan PhD Secara Industri di Universiti Putra Malaysia (UPM) berdasarkan MQA Standard Master’s and Doctoral Degree 2021 mulai Semester Pertama Sesi 2021/2022. Walau bagaimanapun, cadangan pengurangan kepada lawatan ke industri dan pembayaran insentif penyeliaan yang akan membolehkan pengurangan kepada yuran pengajian pelajar boleh dilihat semula sekiranya berkeperluan.

 

Pautan Dokumen
10
Cadangan Penambahbaikan berkaitan Perkara 7: Supervision dalam Kaedah Universiti Putra Malaysia (Pengajian Siswazah) 2003 (Semakan 2015-2016)
-
Minit 685.26 pada 14 Januari 2021
-
-
-
 
bersetuju dengan cadangan penambahbaikan Perkara 7: Supervision dalam Kaedah Universiti Putra Malaysia (Pengajian Siswazah) 2003 (Semakan 2015-2016) dengan pindaan seperti berikut:

(i) Penasihat Akademik yang bercuti sabatikal/penyelidikan di dalam atau di luar negara dibenarkan menjadi penasihat/penyelia utama untuk pelajar baharu serta
meneruskan penyeliaan pelajar sedia ada dengan persetujuan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah;

(ii) Pegawai Akademik (termasuk pascadoktoral) yang dipinjamkan ke tempat lain (Institut Pengajian Tinggi/agensi /industri) atau
bercuti tanpa gaji di dalam atau di luar negara melebihi enam (6) bulan tidak dibenarkan menjadi penyelia utama untuk pelajar baharu tetapi boleh meneruskan penyeliaan pelajar sedia ada dengan persetujuan Dekan Sekolah Pengajian Siswazah. Selain itu, pegawai tersebut hanya boleh dilantik sebagai penyelia bersama untuk pelajar baharu;

(iii) Pegawai Akademik yang akan bersara atau berhenti dari Universiti diminta untuk memastikan penamaan semula penyelia dan ahli jawatankuasa penyeliaan untuk pelajar dilakukan dalam tempoh tiga (3) bulan sebelum bersara atau berhenti dari perkhidmatan (pengecualian untuk pelajar yang telah menghantar borang GS-15a);

(iv) Pegawai Akademik yang bersara atau berhenti dari Universiti tetapi berkhidmat di Institut Pengajian Tinggi/agensi/industri lain boleh dilantik sebagai ahli jawatankuasa penyeliaan sahaja;

(v) Mana-mana Profesor Emeritus (termasuk bukan daripada UPM) yang tidak berkhidmat dengan mana-mana Institut Pengajian Tinggi/agensi /industri boleh dilantik sebagai ahli jawatankuasa penyeliaan;

(vi) Pegawai Akademik yang bersara atau berhenti dari Universiti tetapi tidak berkhidmat di Institut Pengajian Tinggi/agensi/industri lain boleh dilantik sebagai ahli jawatankuasa penyeliaan tambahan (melebihi kuota minimum) dengan syarat pegawai tersebut dilantik di bawah Skim Amal PUTRA.

 

Pautan Dokumen
11
Cadangan Penetapan Bilangan Minimum Pelajar dalam Kelas bagi Penawaran Kursus Siswazah
JKPSU 644 pada 24 Jun 2021
Minit Senat 691.05 pada 8 Julai 2021
-
-
-
 
Jumlah Pelajar dalam Sesuatu Kelas
Dekan Fakulti atau Sekolah atau Institut hendaklah memastikan bahawa jumlah pelajar bagi kumpulan kuliah setiap pengajian kursus adalah pada kadar minimum lima (5) orang pelajar sahaja.
 
Jumlah Pelajar Yang Melebihi/Kurang daripada Had Yang Ditetapkan
Walau apa pun yang dinyatakan dalam kaedah 24, Naib Canselor boleh dalam keadaan tertentu, membenarkan bilangan pelajar melebihi atau kurang daripada bilangan yang dinyatakan dalam kaedah itu bagi sesuatu kursus pengajian.

 

Pautan Dokumen
12
Cadangan Pindaan Perkara 28 Kaedah Universiti (Pengajian Siswazah) 2003 (Semakan 2015-2016)
JKPSU 644 pada 24 Jun 2021
Minit Senat 691.02(c)(iii) pada 8 Julai 2021
-
-
-
 
Conversion from Master’s to PhD Degree Programme
To apply for conversion under this rule, the following provisions must be followed:
(b)The student applying for the conversion must:

(i) have completed at least two (2) semesters or one (1) year but not more than four (4) semesters or two (2) years of the Masters degree programme;

(ii) have completed the coursework requirement of the programme and obtained a minimum CGPA of 3.670;
(iii) have produced the following based on research conducted during candidacy: 1. Published or show proof of acceptance of an article in a CIJ (Scopus/ERA/JCR); or
2. Filed for a patent / copyright (software-based) / industrial design / printed circuit board / utility innovation; or
3. Students in the social sciences must submit proof of having published chapter in book under the publisher list of Thomson Reuters Web of Science (WoS) / University Publisher / Dewan Bahasa dan Pustaka / publisher recognized and listed under Majlis Penerbitan Ilimiah Malaysia (MAPIM).
(c) have submitted an extended research proposal that meets the scope of a doctoral degree; and
(d) have passed the conversion examination.
 
Pautan Dokumen
13
Cadangan Pindaan kepada Perkara 28 dalam Kaedah Universiti Putra Malaysia (Pengajian Siswazah) 2003 (Semakan 2015-2016) Berdasarkan Standard MQA: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua (2021)
JKPSU 466 pada 26 Ogos 2021
Minit Senat 694 pada 9 September 2021
-
-
-
 
Conversion from Master’s to PhD Degree Programme
To apply for conversion under this rule, the following provisions must be followed:
(b)The student applying for the conversion must:

(i) have completed at least one (1) semester but not more than two (2) semesters; 

(ii) have completed the coursework requirement of the programme and obtained a minimum CGPA of 3.750;
 
(iii) have produced the following based on research conducted during candidacy:
 
1. Published or show proof of acceptance of an article in a CIJ (Scopus/ERA/JCR); or
 
2. Filed for a patent / copyright (software-based) / industrial design / printed circuit board / utility innovation; or
 
3. Students in the social sciences must submit proof of having published chapter in book under the publisher list of Thomson Reuters Web of Science (WoS) / University Publisher / Dewan Bahasa dan Pustaka / publisher recognized and listed under Majlis Penerbitan Ilimiah Malaysia (MAPIM).
 
(iv) have submitted an extended research proposal that meets the scope of a doctoral degree.
 
(b) The Chairman of the Supervisory Committee shall write a report to verify that the student:
 
(i) has the ability to integrate knowledge of research and/or theories pertaining to issues that are fundamental to the field of study;
 
(ii) demonstrates critical, analytical and independent thinking skills; and
 
(iii) has a good understanding of relevant research design and methodology.
 
(c) The Faculty, Institute or School shall appoint an independent committee, The committee shall be comprised of a minimum of three (3) members, with the Coordinator of Graduate Studies of the Faculty, Institute or School as the Chairman of the committee
 
(d) The independent committee in paragraph (c) shall:
 
(i) evaluate the extent to which the Masters research has progressed, and the proposal for the doctoral research via a seminar presentation;
 
(iv) submit a comprehensive report to the Dean through the Faculty or School or Institute highlighting the merits and achievements that will support or justify the conversion.
 
(e) If the conversion is approved within the first seven (7) weeks of the semester, it shall take effect immediately. If the conversion is approved after the first seven weeks of the semester the conversion shall take effect in the following semester.
 
Pautan Dokumen
14
Cadangan Pembentukan Program Doktor Falsafah Secara Retrospektif atau Penerbitan Terdahulu (Prior Publication) Berdasarkan kepada Standard MQA: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi 2021
JKPSU 467 pada 30 September 2022
Minit Senat 694 pada 9 September 2021
-
-
-
Rujuk Minit Senat 694/6
Pautan Dokumen
15
Cadangan Pemetaan Domain Hasil Pembelajaran Program Siswazah di UPM dan Deskripsi PO Generik UPM Berdasarkan Standard: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran Edisi Kedua (MQA: 2021)
JKPSU 466 pada 26 Ogos 2023
Minit Senat 696.20 pada 14 Oktober 2021
-
-
-
 
Program pengajian sedia ada yang belum melepasi semakan kurikulum dan program pengajian baharu yang semakan memasuki JKKKPS mulai Semester Pertama 2021/2022
Menggunakan lapan (8) PO UPM yang baharu dalam pemetaan PO program pengajian bagi mematuhi kluster Hasil Pembelajaran SMDD Edisi Kedua.
 
Program pengajian yang sedang ditawarkan (telah melepasi semakan semula kurikulum)
 
(i) Mengenal pasti kursus yang mengandungi elemen Kemahiran Numerasi bagi setiap program untuk dipetakan kepada PO8- Kemahiran Digital dan Numerasi yang baharu berdasarkan kepada Kluster Hasil Pembelajaran SMDD Edisi Kedua (MQA:2021);
 
(ii) Mengemas kini pemetaan hasil pembelajaran kursus berdasarkan lapan (8) PO UPM yang baharu;
 
(iii) Mengemas kini rangka kursus bagi kursus yang telah dipinda hasil pembelajarannya. 
 
Dalam melaksanakan tindakan di atas, fakulti/sekolah boleh sama ada:
 
(i) Bagi program yang telah mempunyai standard program tersendiri, Fakulti/Sekolah/Institut boleh mengekalkan standard program tersebut dan pada masa yang sama perlu menjajarkan PO tersebut kepada lapan (8) PO berdasarkan kepada SMDD Edisi Kedua (MQA:2021);
 
(ii) Bagi program yang tidak mempunyai standard program tersendiri, perlu membuat semakan berdasarkan kepada SMDD Edisi Kedua (MQA:2021). 

 

Pautan Dokumen
16
Cadangan Pindaan kepada Perkara 36 dan 37 dalam Kaedah Universiti Putra Malaysia (Pengajian Siswazah) 2003 (Semakan 2015-2016) Berdasarkan Standard MQA: Ijazah Sarjana dan Kedoktoran (SMDD) Edisi Kedua 2021
JKPSU 468 pada 1 November 2021
Minit 697.12 pada 11 November 2021
-
-
-
Rujuk Lampiran 7 (a) dan 7 (b)
Pautan Dokumen
17
Cadangan Penetapan Semula Keahlian Jawatankuasa Penyeliaan Pelajar Siswazah bagi Program Doktor Falsafah – Kertas Senat Bil. 688/10
-
Minit 688.12 pada 8 April 2021
-
-
-
 
(d)bersetuju meluluskan cadangan penetapan semula keahlian jawatankuasa penyeliaan pelajar bagi program PhD seperti berikut:
 
(d)bersetuju meluluskan cadangan penetapan semula keahlian jawatankuasa penyeliaan pelajar bagi program PhD seperti berikut:

•1 Penyelia Utama
•1 – 4 Penyelia Bersama

 

-

Updated:: 22/03/2023 [aslamiah]

MEDIA SHARING

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 4225
-
SXFeLAl~